Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

1 Hai Inn

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

1 Hai Inn
1 Hai Inn
4.2   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Welcome to 1 Hai Inn, It is one of the most popular & traditional Beijing courtyard hostels .