Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Nomade II

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Tốt nhất để bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường trong Buenos Aires, Argentina
Hostel Nomade II
3.6   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Hostel Nomade II in the heart of San Telmo, districto or the Tango and the foot ball